Η επιχειρήσεις διατηρούν συνήθως κτιριακές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν χώρους γραφείων, μεταποίησης ή παραγωγής και αποθήκες για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων τους.

Ανεξάρτητα από το καθεστώς ιδιοκτησίας (ιδιόκτητος ή ενοικιαζόμενος) οι χώροι κάθε επιχείρησης αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο και, ως εκ τούτου, αντικείμενο ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Συνηθέστεροι κίνδυνοι είναι η κάλυψη Φωτιάς, Σεισμού και λοιπών καλύψεων περιουσίας για το Κτίριο και το περιεχόμενο (εξοπλισμό, εμπορεύματα), ασφάλιση των ευθυνών προς τους ανθρώπους (υπαλλήλους με Εργοδοτική Ευθύνη και επισκέπτες με Αστική Ευθύνη Χώρου) ή προς τον ιδιοκτήτη όταν το κτίριο δεν ανήκει στην επιχείρηση.

0 Εγγραφές